Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. De navolgende bepalingen zijn van toepassing op elke verrichting van werkzaamheden door Van den Bongaardt Aluminium B.V. aan cliënten (hierna te noemen opdrachtgever) en voorts op elke verkoop en levering van zaken door van den Bongaardt Aluminium B.V.
 2. Indien partijen van enige bepalingen van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.
 3. Tenzij anders is aangegeven zijn alle offertes vrijblijvend. Aan een offerte is Van den Bongaardt Aluminium B.V. eerst gebonden nadat hij een opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel door begin van uitvoering blijk heeft gegeven van acceptatie der opdracht.
 4. Eventuele onjuistheden in orderbevestigingen, dan wel in andere geschriften van Van den Bongaardt Aluminium B.V. dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Van den Bongaardt Aluminium B.V. binnen 8 dagen na datum van deze schriftelijke stukken.

Artikel 2: Levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de leveringen dienen te geschieden, c.q. de werkzaamheden door Van den Bongaardt Aluminium B.V. dienen te worden uitgevoerd.
 2. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Van den Bongaardt Aluminium B.V. en de betaling, voorzover die bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
 3. Tenzij dat nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn opgegeven levertijden nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Artikel 3: Betaling

 1. Alle overeenkomsten strekkende tot levering van zaken of verrichten van werkzaamheden geschieden onder conditie van betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen tijd betaalt, is hij door dat enkele feit in verzuim. Opdrachtgever is dan rente van 1% per maand of de wettelijke handelsrente, indien deze hoger is, verschuldigd vanaf de vervaldag.
 3. Onkosten van retourwissels of kwitanties, protesten, gerechtelijke incassering of andere kosten wegens niet tijdige betaling komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij ten deze de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 euro.
 4. Van den Bongaardt Aluminium B.V. heeft te allen tijden het recht om niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door opdrachtgever zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de overeengekomen prijzen.

Artikel 4: Meer- en minderwerk, extra kosten

 1. De opdracht omvat het werk zoals dat in de offerte is omschreven. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Meerwerk dient schriftelijk te worden opgedragen, doch laat het gemis van een schriftelijke opdracht onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op uitvoering respectievelijk van Van den Bongaardt  Aluminium B.V. op verrekening daarvan, indien door andere middelen bewezen kan worden dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
 2. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Van den Bongaardt Aluminium B.V. worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden, dan wel indien nieuwe overheidsvoorschriften van kracht worden, kan Van den Bongaardt Aluminium B.V. de daarmee gepaard gaande kosten aan opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de volledige betaling van de geleverde zaken blijft Van den Bongaardt Aluminium B.V. eigenaar daarvan.
 2. Opdrachtgever is voor de betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming van de zaken. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs direct te volle opeisbaar.
 3. In geval van doorverkoop draagt opdrachtgever reeds nu voor alsdan alle uit deze doorverkoop ontstane vorderingen jegens derden aan Van den Bongaardt Aluminium B.V over. Zodra de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Van den Bongaardt Aluminium B.V. niet nakomt, is Van den Bongaardt Aluminium B.V. gerechtigd zonder nadere mededeling van de opdrachtgever van de cessie aan de derde afnemer mededeling te doen of deze aan de derde afnemer te betekenen.
 4. Indien opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens Van den Bongaardt Aluminium B.V. niet nakomt, is Van den Bongaardt Aluminium B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Van den Bongaardt Aluminium B.V. de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.

Artikel 6: Annulering en schadeloosstelling

In geval van annulering van de order door de opdrachtgever is Van den Bongaardt Aluminium B.V. in elk geval gerechtigd een schadeloosstelling te verlangen van 25 % van de totale factuurwaarde.

Indien de geleden schade en/of nog te lijden schade van welke aard dan ook dit percentage te boven gaat, dan zal de schadeloosstelling gelijk zijn aan de totale  door Van den Bongaardt Aluminium B.V. geleden schade.

 

 

Artikel 7: de Prijs

 1. De door Van den Bongaardt Aluminium B.V. opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalingen factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens bij het bedrijf van Van den Bongaardt Aluminium B.V. geldende normale arbeidstijden.

 

 

 

 

 

 1. Indien na de datum van aanbieding dan wel na het totstandkomen van de overeenkomst, een of meer dezer kostprijsfactoren al dan niet op grond van wettelijke bepalingen, worden verhoogd, dan zal Van den Bongaardt Aluminium B.V. gerechtigd zijn de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien zodanige verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na, het totstandkomen van de overeenkomst en opdrachtgever een natuurlijke  persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring  aan Van den Bongaardt Aluminium B.V., tenzij de aanpassing de overeengekomen prijs  gevolg is van enig wettelijk voorschrift.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden montagewerkzaamheden uitgevoerd tijdens de normale daguren en zijn de door Van den Bongaardt Aluminium B.V. opgegeven prijzen hierop gebaseerd.

Artikel 8: Risico en Aansprakelijkheid

 1. Van den Bongaardt Aluminium B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade, die de opdrachtgever door of tengevolge van het optreden van Van den Bongaardt Aluminium B.V. mocht ondervinden, indien aan Van den Bongaardt Aluminium B.V. grove nalatigheid kan worden verweten, danwel indien de betreffende schade door aansprakelijkheidsverzekeraar van Van den Bongaardt Aluminium B.V. wordt gedekt
 2. De opdrachtgever vrijwaart Van den Bongaardt Aluminium B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, die deze derden tegen Van den Bongaardt Aluminium B.V. zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten door Van den Bongaardt Aluminium B.V of de door Van den Bongaardt Aluminium B.V. aangewezen personen in verband met het uitvoering van een opdracht of het voldoen aan een leveringsplicht jegens de opdrachtgever.
 3. Zodra de te leveren zaken bij de opdrachtgever zijn afgeleverd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook.
 4. Indien Van en Bongaardt Aluminium B.V. ingvolge de vorige leden van dit artikel aansprakelijk mocht zijn, dan bedraagt de door Van den Bongaardt Aluminium B.V. te vergoeden schade ten hoogste het bedrag dat Van den Bongaardt  Aluminium B.V. heeft ontvangen voor de betreffende werkzaamheden gedurende de laatste twee maanden, voorafgaande aan de dag, waarop de schade is ontstaan.
 5. Van den Bongaardt Aluminium B.V. is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade voor opdrachtgever of derden, indien deze schade voortvloeien uit het hanteren van gegevens welke door of namens opdrachtgever aan Van den Bongaardt Aluminium B.V. zijn verstrekt, dan wel indien deze schade gevolg is van werkzaamheden door derden. Evenmin is Van den Bongaardt Aluminium B.V. aansprakelijk voor schade indien deze het gevolg is van gebruik van materialen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven.

Artikel 9: Reclame en Garantie

 1. Reclames, tezake van gebreken aan geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk bij Van den Bongaardt Aluminium B.V. kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen acht dagen na (af)levering .
 2. Reclames geven opdrachtgever niet het recht om betaling van de volledige vordering op te schorten.
 3. Het door Van den Bongaardt Aluminium B.V. geleverde werk, alsook de deugdelijkheid van de geleverde materialen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven fabrieksgarantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens Van den Bongaardt Aluminium B.V. , is Van den Bongaardt Aluminium B.V. niet gehouden tot vervanging van materialen of zaken, dam wel tot het uitvoeren  van herstelwerkzaamheden.
 4. Van den Bongaardt Aluminium B.V. staat niet in voor de deugdelijkheid van de verwerkte materialen indien materialen zijn verwerkt die ter beschikking zijn gesteld door opdrachtgever.
 5. Voldoening door Van den Bongaardt Aluminium B.V. aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en volledige schadevergoeding

Artikel 10: Ontbinding en Opschorting

 1. Zowel in geval van ontbinding als in geval van opschorting tengevolge van overmacht, is Van den Bongaardt Aluminium B.V. gerechtigd direct betaling te verlangen voor de reeds geleverde goederen, evenals  voor schaden, kosten en interest, een redelijk deel der door hem gederfde winst daaronder begrepen.
 2. Ingeval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door Van den Bongaardt Aluminium B.V. tengevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
 3. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen die voor hem uit een met Van den Bongaardt Aluminium B.V. gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Van den Bongaardt Aluminium B.V. gerechtigd, zonder  rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of te dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

Artikel 11: Geschillen

 1. Ten aanzien van overeenkomsten zoals bedoeld in deze vooraarden, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse Recht, ongeacht de plaats van levering van de zaken c.q. van uitvoering van werkzaamheden.
 2. Van den Bongaardt Aluminium B.V. is te allen tijden gerechtigd eventuele geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Van den Bongaardt Aluminium B.V., tenzij de opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.